Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.

Tahkim bir yargılama içermektedir. Taraflarca ya da tarafların seçmiş olduğu tahkim merkezi tarafından atanan özel hakem ya da hakemler tıpkı bir hakim gibi delil toplayıp, yargılama yapar. Mahkeme yargılamasına göre çok daha hızlı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ayrıca mahkeme yargılamasından farklı olarak aleni değildir. Böylece gizlilik korunur, tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.