Etik Değerlerimiz

 

 1. AMAÇ

Etik kuralların düzenlenme  amacı, arabuluculuk süreci sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek etik konularla ilgili olarak  AKDENİZ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM  MERKEZİ  arabulucularına temel rehberlik sağlamaktır. Arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan tarafların karşılıklı olarak faydalı bir çözüm bulma çabalarına yardımcı olmak üzere tarafsız üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen gönüllü, bağlayıcı olmayan bir süreçtir. Arabulucunun bu süreçteki rolü, iletişimi kolaylaştırmak, tarafları anlaşmaya teşvik etmek, çözüm için öneride bulunmaksızın tarafların konuları ve birbirlerini tam anlamalarını, gerçekçi bakış açısı kazanmalarını, olası çözüm yollarını belirlemek üzere müzakere etmelerini sağlamak üzere sistematik teknikler kullanmaktır.

Arabuluculuk doğası gereği akışkan ve esnek bir süreçtir. AKDENİZ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM  MERKEZİ  arabulucularının özellikle herhangi bir yaklaşıma uymaları beklenmemekte, her arabuluculuk sürecinin özelliğine ve katılanların ihtiyaçlarına göre uygun teknikler kullanmak üzere arabulucuların yaratıcılık ve tecrübelerine güvenmeleri teşvik ve kabul edilmektedir. AKDENİZ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM  MERKEZİ,  arabuluculuk sürecinde herhangi bir etik sorun ortaya çıkması halinde arabulucularına öncelikle “Merkez Etik Kuruluna” başvurmalarını tavsiye etmektedir.

Bu kurallar AUÇM arabulucuları için hazırlanmış kılavuz ilkeler olup uyuşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları öncelikle uygulanacaktır.

 1. KURALLAR;
 1. Başvuran ve karşı yanda yer alan tüm taraflara arabuluculuk süreci, sürecin özellikleri ve  bu süreçte ne gibi haklara sahip oldukları hakkında tam ve eksiksiz şekilde bilgi verilmelidir. Bu bilgi sürece katılan arabulucu tarafından verilecektir.

 

 1. Başvuran ve karşı yanda yer alanların, arabulucunun tarafsız olduğunu, süreç boyunca arabulucuyla ilişkilerinin çerçevesini anlaması ve kabul etmesi gerekir. Arabulucunun rolünün ne olduğu, bu rolün özellikleri sürece katılan arabulucu tarafından tam ve eksiksiz olarak anlatılacaktır.

 

 1. Arabuluculuk süreci esnasında taraflardan birinin fiziksel ya da mental gerekçelerle müzakere edilen hususları tam olarak anlayamadığı, anlamlandıramadığı veya eksik anladığı tespit edilir ise süreç arabulucu tarafından derhal kesilir. Sorunun giderilmesinin mümkün olup olmadığı arabulucu tarafından araştırılır. Giderilmesi mümkün ise arabulucu tarafa bir süre verir. Verilen sürede sorunun giderilmesi halinde arabulucu süreci kaldığı yerden devam ettirir. Ancak bu sorunun giderilmesinin mümkün olmadığı kanaati oluşur ise arabulucu sürece son verir.

 

 1. Arabuluculuk sürecinde (Yasal istisnalar dışında) gönüllülük esastır. Hiç kimse arabuluculuğa rızası dışında zorlanamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde (Örneğin bir aile ferdi tarafından zorlanmak vbg) arabulucu süreci derhal sona erdirir. İlgili tarafla görüştükten sonra gönüllülük esası dışında bir katılım olduğu kanaati oluşması halinde arabulucu sürece son verir. Araştırma ve değerlendirmeler arabulucu tarafından gizlilik esasları zedelenmeden dikkatlice yapılacaktır.

 

 1. Taraflarca tercih edilen bir arabulucu yoksa, uyuşmazlık konusunda uzman olan bir arabulucu AUÇM tarafından atanacaktır. Atanan arabulucu öncelikle uyuşmazlık konusunda ön bilgi toplayacak, ilgili süreçte yer almasına mani bir durum olup olmadığını ve konunun uzmanlık alnına girip girmediğini değerlendirerek görevi kabul edecektir. Kabul etmez ise gerekçeleri ile yönetime bildirecektir.

 

 1. Arabulucu sürecin gizliliğini korumalıdır. Sürece başlamadan önce taraflara sürecin gizli olduğu, bu süreçte ortaya çıkan öneri, belge ve bilgilerin aksi kararlaştırılmadığı sürece gizli tutulması gerektiğini açık bir biçimde açıklamak ve kabul edildiğinden emin olmak arabulucunun görevidir. Bir arabulucu, tüm tarafların izni olmaksızın veya yasalar aksini emretmediği sürece gizli bilgileri ifşa etmemelidir. Bir arabulucu, arabuluculuk sırasında edindiği gizli bilgileri, kendisi ya da başkaları için kişisel avantaj elde etmek ya da başkalarının çıkarlarını olumsuz etkilemek için kullanmamalıdır. Arabuluculuk, bazı bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılıyor veya yasalar çerçevesinde yürütülüyorsa, bir arabulucu arabuluculuk oturumuna başlamadan önce tarafları açıkça bilgilendirmelidir. Buna ek olarak, bir arabulucunun notları, tarafların sunumları, gizli veya hassas bilgilerin yer aldığı belgeler makul derecede güvenli bir yerde saklanmalı ve arabuluculuk tamamlandıktan 5 yıl sonra veya bütün taraflar talep veya rıza gösteriyorsa sona ermeden  tahrip edilmelidir.

 

 1. Arabulucu süreç boyunca tarafsız kalmalıdır. Bir arabulucu, tarafların geçmişleri, kişisel nitelikleri veya oturum sırasında davranışlarına dayanan ya da uyuşmazlık hakkındaki önceden mevcut bilgi ya da görüşlerine dayanarak önyargısı olabileceği olasılığı var ise bunun farkına varmalı ve önüne geçmelidir. Bir arabulucu, her iki tarafa da yeterli fırsat verildiğinden, usulüne uygun bir süreç yürütüldüğünden emin olmalı, bunun için çaba göstermelidir. Bu şartları gerçekleştiremeyen arabulucu derhal çekilmelidir.

 

 1. Arabulucu tarafsızlığının sorgulanmasına yol açabilecek herhangi bir bilgiyi mutlaka açıklamalıdır. Taraflar devam etmeyi kabul etmezler ise arabulucu derhal çekilmelidir. Arabulucu ile taraflardan biri arasında süreç sonunda kararı etkileyecek nitelikte menfaat birliği veya çatışması var ise taraflar kabul etse dahi arabulucu süreçten çekilmelidir.

 

 1. Arabulucunun sürecinde yer aldığı bir arabuluculuk sonunda ortaya çıkan anlaşmanın icrası veya bu anlaşmadan doğabilecek yasal işlemlerde hangi sıfatla olursa olsun yer alması mümkün değildir. Ancak tarafların başka arabuluculuklarında yer alabilir.

 

 1. Arabulucuya süreç sırasında, öncesinde ya da sonrasında taraflardan biri ücret haricinde hediye veya başka ad altında maddi kazanç teklif etmiş ise durum dikkatle değerlendirilmelidir. Eğer bu durum arabuluculuk sürecinin ve anlaşmasının geçerliliğine, arabulucunun tarafsızlığına dair şüphe uyandıracak ise mutlaka reddedilmelidir.

 

 1. Arabulucu tarafların isteği üzerine uyuşmazlığı çözmede gereksinim duyulan uzman ya da danışman tavsiye edebilir. Ancak tavsiye edilen bu kişilerden her ne ad altında olursa olsun ücret ya da benzeri maddi çıkar kabul edemez.

 

 • Arabulucu taraflara yasal tavsiye veremez. Yasal durumlarının değerlendirmesini yapamaz. Arabulucu bu süreçte avukat olmadığını ve her iki tarafın yasal durumlarıyla ilgili değerlendirme yapamayacağını açıkça belirtmek zorundadır.

 

 1. Arabulucu avukatı olmayan tarafa yasal konularda yardım almak isteyip istemediğini mutlaka sormalı ve konuyu değerlendirmesini sağlamalıdır.

 

 • Tarafların arasındaki uyuşmazlık yasadışı bir konudan kaynaklanıyor ya da taraflardan biri diğer taraf üzerinde güç kullanarak yasadışı bir sonuç yaratmaya çalışıyor ise sürece derhal son verilir.

 

 • Arabulucu yaptığı işi ve kişisel özelliklerini en doğru şekilde tanıtmak zorundadır.

 

 1. Arabulucu hiçbir platformda ve elbette süreçte sonuç garantisi veremez.